World Language Resources
Hundreds of Languages, Thousands of Products
Worldwide shipping, since 1992!
Rated A+ by the BBB
Shop By
   
   
Search
Languages > Haitian > Children's Books > Grades K~2 > Discovery Collection / Koleksyon Dekouvèt in Haitian Creole (10-Book Set)
Discovery Collection / Koleksyon Dekouvèt in Haitian Creole (10-Book Set)

Discovery Collection / Koleksyon Dekouvèt in Haitian Creole (10-Book Set)
Buy now for $69.95 (regularly $74.95) Add to Cart
We ship worldwide.   Bulk and academic discounts available -- contact us for pricing.
Ships within 3 business days.


Discovery Collection / Koleksyon Dekouvèt in Haitian Creole

Koleksyon Dekouvèt la ekri pou ankouraje timoun dekouvri diferan kontèks ki egziste alantou yo epi aprann kijan pou yo konpòte yo chak kote “yo ale.” Nou ankouraje diskisyon sou “ki kote ou konn ale ?” apre chak lekti.


Product ID: 505145
Categories: Children's Books, Children's Books > Grades K~2
Supporting languages: Creole, Haitian
Platforms/media types: Printed Matter
Specifications: 10 Book Set
2015, Illustrated by Patrick Noze, Saddle Stapled
10 book set including:
1) Mwen Ale nan Sinema
Many kids enjoy watching television. They love to sit comfortably at home and watch programs they like. Would they enjoy seating quietly in a movie theater? Imagine Claudette and Remy in that situation. Guess what will happen! Anpil timoun di yo renmen gade televizyon. Yo renmen chita alèz lakay yo ap suiv pwogram yo renmen. Èske se ap menm bagay si yo gen pou yo chita trankil nan yon sal sinema? Imajine Klodèt ak Remi nan sitiyasyon sa a. Devine ki sa ki pral pase!
===========
2) Mwen Ale Laba / Going on an Airplane
Pou anpil timou, monte avyon se yon rèv ki ka pa janm reyalize. Men, gen timoun ki pran avyon, swa pou plezi, swa pou yo ale rete yon lòt kote. Imajine yon ti gason ki rele Ivon ki pral abite nan yon lòt peyi. Ki demach pou ou fè pou ou kite peyi w? Ki demach ki dwe fèt pou ou ale imigre nan yon lòt peyi? An nou akonpaye Ivon nan avanti sa a. Ou ka byen renmen l!
===========
Mwen Ale nan Restoran / Let's go to a Restaurant in Haitian Creole

Claudette and Remy are going to a restaurant with their Mom and Dad. Do you think they want to go? Will they like the food? Do you think they will behave like two little angels? Sometimes, brothers and sisters have the craziest ideas at the wrong place! Manman ak papa Klodèt ak Remi mennen de timoun yo nan restoran. Èske yo vle ale? Ou kwè y ap renmen manje a? Eske ou panse yo ap konpòte yo tankou de ti zanj? Pafwa, frè ak sè konn anvi fè dezòd kote yo pa sipoze!
===========
Mwen Ale Nan Match Foutbòl / Let's watch a Football Match in Haitian Creole

Claudette and Remy enjoy going to many places with their parents. Would they like going to a soccer match, that’s another story! Anyway, they all went and they are telling us all about the experience. No way of guessing the end of the story because their Mom is supporting a team and their Dad is supporting the other one. Wow! That sounds like trouble… Klodèt ak Remi renmen ale ak paran yo prèske tout kote yo mennen yo. Èske yo ap renmen ale nan match foutbòl? Sa se yon lòt koze! Antouka, yo ale ansanm epi, timoun yo pral pale nou sou eksperyans sa a. Pa gen mwayen devinen kijan sa pral fini paske manman an se fanatik yon ekip, papa a se fanatik ekip rival la. Oo? Ka gen pwoblèm nan sa…
===========
Mwen Ale Nan Teyat / I Went to the Theater in Haitian Creole & English

Liv sa a, Mwen Ale Nan Teyat/I went to the Theater fè pati liv Koleksyon Dekouvèt bileng Kreyòl-Anglè pou nivo Pre-K. Li ekri pou ankouraje timoun dekouvri diferan kontèks ki egziste alantou yo epi aprann kijan pou yo konpòte yo chak kote “yo ale.” Nou ankouraje diskisyon sou “ki kote ou konn ale” apre chak lekti.
This book, Mwen Ale nan Teyat / I went to the Theater is one of the books in the bilingual (Koleksyon Dekouvèt) Discovery Collection for Pre-K level. It is written to encourage children to discover different contexts and situations and also to learn proper behavior everywhere they go.
===========
Mwen Ale Vote / Let's Vote in Haitian Creole

Children know that adults vote. They also realize, during voting time, there is a lot of tension. In this book, it’s Claudette and Remy’s turn to vote for their own candidate. What will be the outcome? Will they vote for the same candidate? What if they don’t vote for the same candidate? Let’s read about their first ever voting experience.
Timoun toujou tande granmoun ap di yo konn ale vote. Timoun reyalize, vote gen yon eleman polemik ladan. Nan liv sa a, se tou pa Klodèt ak Remi pou yo vote pou kandida pa yo. Kòman sa pral pase? Eske y ap vote pou menm kandida a? Ki sa ki ap pase si yo pa vote pou menm kandida? An nou wè ki eksperyans timoun sa yo pral fè premye fwa yo ap vote. Liv sa a, Mwen Ale Vote, fè pati liv Koleksyon Dekouvèt yo pou nivo Pre-K jiska premyè ane. Li ekri pou entwodui timoun nan reyalite eleksyon: Fido ak Minou se kandida; kilès ki ap pote viktwa? Ki sa kandida pèdan an ap fè? Timoun tande granmoun ale vote, yo tande anpil pale sou kandida, eleksyon, opozisyon, vòt, elatriye. Liv sa a ap pèmèt yo li sou esperyans Klodèt ak Remi ki ale vote nan yon atmosfè sosyab ki valorize diferans ak konvèjans opinyon yo. Ale vote se youn nan dekouvèt timoun te dwe fè depi bonè nan nivo pa yo pou yo ka konprann tout valè esperyans lan lè yo gen laj pou vote pou peyi yo. Liv sa a egziste an gwo fòma pou pwofesè.
===========

NOTE: Other books may be substituted as available